2020 / 07 / 27

Extrastämma 5 augusti 2020 Poströstning

Den 12 juli 2020 inkom till styrelsen en begäran om extrastämma enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 7 kap 11 § 2 st. där det framgår att när minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär att en extra stämma ska sammankallas för att behandla ett angivet ärende, är styrelsen skyldig att kalla till en sådan stämma inom två veckor efter inkommen begäran.

På grund av rådande situation kring Covid-19, enligt 7§ Lag (2020:198) ändrad t.o.m. SFS (2020:300) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, samt Regeringens beslut 27 mars 2020 som innebär förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer, och efter riskbedömning utförd av styrelsen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, sker extrastämman med enbart poströstning utan fysiskt sammanträde.

Poströst lämnas i insamlingslådorna i varje port, innan den 04-08-2020 kl. 23:59, enligt 29§ lag (2020:198).

Medlemmarna kan lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman.

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens hemsida.

Svarsalternativ:

  • Ja till sakfrågan – om resultat blir ja, antas styrelsens förslag, och frågan stängs.
  • Nej till sakfrågan – om resultat blir nej, antas styrelsens förslag inte, och frågan stängs.
  • Anstå till ny stämma = styrelsens förslag antas inte vid stämman, men bordläggs till senarelagd (fysisk eller elektronisk) extrastämma. Frågan hålls öppen. Medlemmarna får tillfälle att rösta Ja eller Nej vid nästa stämma.
    Om minst en tiondel beslutar att frågan ej ska tas per poströst (=anstå till ny stämma) kommer det kallas till ny extrastämma. Denna får ej ske genom poströst.

Ladda ner Kallelsen och röstsedeln här.

Ladda ner bilagan till kallelsen här.