2021 / 04 / 01

Shaions och föreningen överens

Efter flera år av oenighet är nu Restaurang Shaions ägare och BRF Sätra Äng eniga. Ett förlikningsavtal är undertecknat och Shaions lämnar Sätra Äng senast i oktober. 

Flera medlemmar är givetvis besvikna över att förlora kvarterskrogen, men styrelsen planerar att fylla tomrummet med en, eller möjligen två, nya restauratörer. Högst på önskelistan står en kombination av butik och restaurang. 

Redan 2018 sa BRF Sätra Äng upp Restaurang Shaions efter en tids samarbetssvårigheter. Svårigheterna har bland annat handlat om renhållning, sophantering och skadedjur. Hyresvärden och Shaions ägare har till exempel inte kunnat enas om hur sopor ska hanteras och restaurangen saknade under en period abonnemang för sophämtning. När restaurangen drabbades av tilltagande problem med råttor i lokalerna kom parterna heller inte överens om hur skadedjuren skulle stoppas. 

I samband med en miljöinspektion i februari 2019 stängde Danderyds miljö- och hälsoskyddsnämnd restaurangen tills sanering var genomförd och åtgärder för att förebygga fortsatta angrepp hade godkänts. Kommunens inspektörer fann råttspillning ”i skafferiet, omklädningsrummet och köket”, något som riskerade att sprida sjukdom då maten kunde vara kontaminerad. Utöver råttspillningen fann inspektörerna brister i rengöringen av lokalerna.

Genom åren har det rått olika meningar mellan parterna också om hur fettavskiljaren i restaurangen bör skötas. Vid tre tillfällen har det blivit stopp i avloppet och föreningslokalen under restaurangen har svämmats över av avloppsvatten. Eftersom det är juridiskt svårt att fastslå vilken part som bär ansvaret för detta har föreningen tagit kostnaderna för saneringarna. Sammanlagt gäller det cirka en halv miljon kronor.

Det är alltså samarbetssvårigheter som dessa som har lett till att BRF Sätra Äng sagt upp Shaions. Hyresnämnden föreslog 2019 att föreningen skulle betala 1 miljon kronor till restaurangens ägare som ersättning för uppsägningen. Näringsidkare har enligt rättspraxis en viss besittningsrätt. Ingen av parterna var dock nöjd med det beloppet.

I stället inledde BRF Sätra Äng en förberedande förhandling i tingsrätten då det hade framkommit att det fanns obetalda hyror. Men trots att en hyresskuld normalt talar till hyresvärdens favör innebär den vägen ofta en process på 1-2 år av överklaganden. Styrelsen gick därför inte vidare utan föredrog ett nytt försök till förlikning.

Denna gång kom parterna alltså överens. Shaions ägare får 300 000 kr som engångsbelopp, slipper hyreskostnaden fram till november och dessutom efterskänker föreningen hyresskulden om 44 000. Det sammanlagda värdet på ersättningen är därmed 470 000 kr, ett belopp som några medlemmar anser är för snålt, medan andra anser är för generöst. Oavsett uppfattning är det mindre än halva det belopp som Hyresnämnden förslog. 

Det har kommit frågor från medlemmar om restauranglokalen ska byggas om till lägenheter, men några sådana planer finns inte. Styrelsens ambition är i stället att finna en eller två nya restauratörer, gärna i kombination med en butiksdel. Tanken är att kostnaden för förlikningen med Shaions med viss marginal kompenseras av vinsten i samband med en ny överlåtelse av lokalen. 

En förhoppning hos styrelsen är att samarbetet med den eller de framtida hyresgästerna ska fungera friktionsfritt och på så vis bespara föreningen både problem och kostnader. 

                                                                                                                                   Styrelsen

                                                                                                                                   1 april 2021

PS. Både förlikningsavtalet och miljökontorets beslut bifogas för kännedom.DS 

PPS. Samtidigt som den här texten skrevs överklagade Restaurang Shaions ägare förlikningsavtalet, alltså den överenskommelse som han och styrelsen just hade undertecknat.

Det betyder sannolikt att sista kapitlet ännu inte är skrivet, utan att fortsättning följer. Vi återkommer med ny information när vi vet mer om hur processen framskrider.